Moduly systému


Účetnictví
 • Aktualizace pokladny, banky, interních dokladů, pohledávek, závazků
 • Výpisy ze všech účetních deníků (pokladna, banka, interní doklady, pohledávky, závazky)
 • Příkazy k úhradě
 • Účetní deník
 • Účetní výkazy (Obratová předvaha, Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha)
 • Přiznání k Dph, Záznamní povinnost Dph
 • Účetní uzávěrka
 • Adresář firem, číselníky
Daňová evidence
 • Aktualizace pokladny, banky, interních dokladů, pohledávek, závazků
 • Výpisy ze všech účetních deníků (pokladna, banka, interní doklady, pohledávky, závazky)
 • Příkazy k úhradě
 • Účetní deník
 • Výsledky (Rekapitualice, Sumarizace, Tisk PD)
 • Přiznání k Dph, Záznamní povinnost Dph
 • Uzávěrka
 • Adresář firem, číselníky
Majetek
 • Aktualizace HIM, DHIM
 • Adresář firem, číselníky
 • Účetní a daňové odpisy
 • Inventarizace
Sklad
 • Katalog položek a zásoby
 • Skladová regleta
 • Aktualizace převodek mezi sklady
 • Inventury
 • Funkce – Skladová uzávěrka, Přečíslování skladových položek, Přepočet prodejních cen
 • Adresář firem, číselníky
Nákup
 • Aktualizace příjemek, faktur došlých
 • Tisk příjemky
 • Adresář firem, číselníky
Prodej
 • Aktualizace prodejek, výdejek, faktur vydaných
 • Tisk dodacího listu, pokladního dokladu, faktury vydané, výdejky
 • Funkce – dávky faktur do ESO-PODUC
 • Adresář firem, číselníky
Zakázky
 • Detailní evidence zakázek a následný tisk sestav
 • Detailní evidence nákladů na zakázky s variabilními možnostmi jejich pořízení a tisk sestav
 • Detailní evidence výnosů na zakázky s variabilními možnostmi jejich pořízení a tisk sestav
 • Výpočet stavu rozpracované výroby
Výroba
 • Výrobní postupy
 • Pracovní lístky
 • Plnění norem
 • Plán řízení
Docházka
 • Evidence příchodů a odchodů jednotlivých pracovníků
 • Detailní rozpis práce na jednotlivé zakázky či režijní hodiny
 • Tisk docházkového listu
Mzdy
 • Evidence zaměstnanců, pracovních vztahů a rodinných příslušníků
 • Přehled nemocí a jejich náhrad, tvorba hlášení registru pojištěnců ONZ, oznámení pro zdravotní pojišťovny
 • Přehledy mezd, přesčasů, dovolených
 • Měsíční a roční zpracování mezd